Политика за личните данни

В настоящата декларация за поверителност се съдържа информация относно как събираме, съхраняваме и използваме Вашите лични данни, което може да бъде определено като обработка на лични данни.

Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон разположени на страниците на veneramebeli.com (с изключение на линка към настоящите Общи условия) Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Кои сме ние?

Уеб сайтът veneramebeli.com е собственост на ВЕНЕРА-М ООД. Дружеството осъществява дейност ,която е  свързана и с електронна търговия на стоки, като предлага стоки и в своите магазини, данни за които можете да намерите на основната страница на уеб сайта.

Кои данни са лични?

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), лични данни могат да бъдат категоризирани като обикновени и специални или т. н. „чувствителни” лични данни.

Обикновени лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице - като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други.

Специалните лични данни разкриват раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни.

ВЕНЕРА-М ЕООД не обработва Специалните/чуствителни/ лични данни за Вас.

 Защо събираме и съхраняваме Вашите лични данни?

 ВЕНЕРА-М ЕООД събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни за да Ви предостави своите стоки и услуги . Данните  Ви служат за управление на Вашите покупки. Вашите лични данни могат да бъдат употребявани и за цели,  свързани с подобряване качеството на услугите ни.

По-долу са изброени видовете лични данни, които ВЕНЕРА-М ЕООД събира чрез уебсайта veneramebeli.com.

Конкретните лични данни, които събираме, за да бъде осъществена поръчката ви са:

- име, фамилия,

- адрес

- емейл адрес,

- телефон.

Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е  за  осъществяване на поръчката.

Когато предпочетете да направите поръчка „по телефона”, ние събираме следните лични данни от Вас:

- Име,

- телефон,

- адрес за доставка.

 Цели, за които използваме Вашите лични данни

Изброените лични данни се използват само за осъществяване на поръчката и извършване на доставка, след Вашето изрично съгласие,
 а имено:

 • за да отговорим на Ваши запитвания;
 • за да предоставим продукти, информация и услуги, които поискате;
 • за да подобрим качеството на нашите услуги;
 • за да се свържем с Вас за потвърждение на поръчка, която сте направили чрез veneramebeli.com;

 ВЕНЕРА-М ЕООД няма да използва Вашите лични данни за цели, различни от тези, посочени по-горе.  За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, като:

 • за да се свържем с Вас за специални оферти и информация, за която мислим, че ще представлява интерес за Вас;
 • за да Ви предоставим полезни съвети, информация, актуализации;
 • за да се свържем с Вас с информация относно ползването на сайта veneramebeli.com;
 • за да подобрим съдържанието и функционалността на veneramebeli.com;
 • за да търсим Вашето мнение за наши продукти и услуги;
 • за целите на маркетинговата и рекламната ни дейност;
 • за всяка друга цел в съгласие с тази декларация за поверителност или за която сме получили отделно Вашето съгласие.

ВЕНЕРА-М ЕООД, ще поиска от Вас допълнително съгласие:

Ще препращаме ли и ще споделяме ли личните ви данни с други организации или лица?

Ние няма да продаваме вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

ВЕНЕРА-М ЕООД може да предаде вашите лични данни на:

- Еконт Експрес /курирска фирма/– наш партньор за изпращане на поръчките

- на наши поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас.

- Получатели на вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения – справка в ГДНП И КОС МВР

Всички трети страни, които може да получат данните ви, са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения.

Как ще съхраняваме и пазим вашите лични данни, които събираме?

ВЕНЕРА-М ЕООД, ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за Вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени. Вашите лични данни, когато правите поръчка като гост, ще бъдат съхраняване до 3 /три/ години от направената поръчка и в този период няма да бъдат обработвани освен за целите на евентуална претенция относно направената поръчка. След този период личните данни ще бъдат анонимизирани. Гарантираме Ви, че ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп, например криптиране на вашите данни.

Режим и място на обработка на данните

Методи на обработка
Собственикът предприема съответните мерки за сигурност за предотвратяване на неоторизиран достъп, разкриване, модифициране или неоторизирано унищожаване на данните.
Обработката на данните се осъществява посредством използването на компютри и/или активирани ИТ инструменти, следвайки организационни процедури и режими, строго свързани с обозначените цели. Освен за собственика, в някои случаи данните може да бъдат достъпни за определени типове отговорни лица, участващи в оперирането на този уебсайт или външни страни (като трети страни, свързани с техническо обслужване, хостинг доставчици, Актуалният списък с тези страни може да бъде изискан от собственика по всяко време.

Права на потребителите
Потребителите могат да упражняват определени права във връзка със свои данни, обработени от собственика.
В частност, потребителите имат правото да правят следното:
• Да оттеглят съгласието си по всяко време. Потребителите имат правото да оттеглят вече даденото си съгласие за обработване на личните им данни.
• Да се противопоставят срещу обработката на своите данни. Потребителите имат правото да се противопоставят срещу обработката на своите данни, ако обработката се прави на друга правна основа, освен съгласието.
• Достъп до свои данни. Потребителите имат правото да научават, ако данни се обработват от собственика, да изискват информиране за определени аспекти на обработката на данни и да получават копие на данните, които се обработват.
• Да проверяват и да искат корекции. Потребителите имат правото да проверяват точността на своите данни и да молят да бъдат осъвременявани или коригирани.
• Да ограничават обработката на своите данни. Потребителите имат правото, при определени обстоятелства, да ограничават обработката на своите данни. В такъв случай собственикът ще обработва данните им единствено с цел съхранение.
• Да изискат личните им данни да бъдат изтрити или отстранени по друг начин. Потребителите имат правото, при определени обстоятелства, да изискат от собственика личните им данни да бъдат изтрити.
• Да получат своите данни и да ги прехвърлят при друг контролер. Потребителите имат правото да получат своите данни в структуриран, масово използван и машинно четим формат и, ако е технически осъществимо, да помолят да бъде предаден на друг контролер безпрепятствено.

• Да подадат жалба. Потребителите имат правото да предявят правни претенции пред компетентни органи за защита на личните данни.

Какво включва достъп до личните данни

Ние сме длъжни по Ваше искане да Ви предостави информация относно конкретните лични данни, които събираме начинът по който ги събираме и обработваме.

В случай, че имаме ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

- Данни за контакт с ВЕНЕРА-М ЕООД в качеството си на собственик на уеб сайта veneramebeli.com ;

- Данни за контакт на  лице по защита на данните 

- Целите на обработването;

- Правното основание за обработката;

- Съответните категории лични данни, които се обработват;

· Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;

- Ако обработката се основава на законните интереси на  или на трета страна, информация за тези интереси.

· Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;

- Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;

- Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас.

Как можете да получите достъп до  личните си данни, които обработваме?

За да получите достъп до Вашите лични данни, които обработваме, следва да отправите искане до ВЕНЕРА-М ЕООД чрез  писмено искане, в което да посочените кои данни искате да получите от ВЕНЕРА-М ЕООД. Искането се подава лично от субекта на данни. 

Използване на бисквитки

В уебсайта veneramebeli.com на ВЕНЕРА-М ЕООД не се използват бисквитки.

 КОНТАКТИ:

 Администратор на данни: ВЕНЕРА-М ЕООД Адрес: гр. Велико Търново, ул."КРАКОВ", 9

Тел: +359 62 600 463

en